Saturday, 08/08/2020 - 00:51|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SƠN ĐỘNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định Quy tắc ứng xử năm học 2019-2020

Quyết định Quy tắc ứng xử năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG

TRƯỜNG TH QUẾ  SƠN

 

 

Số:   43   /QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Quế  Sơn, ngày  3  tháng 10  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẾ SƠN

 

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về việc quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục Mầm non, cơ sở giáo dục Phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Công văn số 432/SGD&ĐT–CTTT ngày 5/5/2019 của Sở GD&ĐT Bắc Giang; Công văn số 125/PGD&ĐT–GDTrH ngày 6/5/2019 của Phòng GD&ĐT Sơn Động về việc thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử văn hoá của học sinh trường Tiểu học Quế Sơn.

Điều 2. Tổ Văn phòng, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và học sinh truờng Tiểu học Quế Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.

               t                     

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sỹ

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Văn Sỹ
Nguồn:Nguyễn Văn Sỹ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết