Wednesday, 12/08/2020 - 08:30|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SƠN ĐỘNG
 • Chu Bá Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982775097
  • Email:
   chuhungsd1@gmail.com
 • Vũ Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988630724
 • Nguyễn Đức Dụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0988470772
 • Nguyễn Quang Bách
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0987523022
  • Email:
   bachnq_sondong@bacgiang.gov.vn