Wednesday, 27/05/2020 - 04:08|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SƠN ĐỘNG
 • Vũ Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988630724
 • Nguyễn Đức Dụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0988470772
 • Nguyễn Quang Bách
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0987523022
  • Email:
   bachnq_sondong@bacgiang.gov.vn
 • Thân Văn Đạc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986716569
  • Email:
   dactv.sondong@bacgiang.gov.vn